Autorita a důvěryhodnost v SEO

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Základy SEO

Autorita je v optimalizaci pro vyhledávače tématem, které bývá často špatně pochopeno. V tomto článku si vysvětlíme co to vlastně je a není, jak ji měřit a jak zvýšit.

Vysvětlení tří druhů autority

V SEO existují tři různé druhy autority:

 1. Autorita domény
 2. Autorita stránky
 3. Autorita odkazu

Pojďme se podívat na každou z nich a vysvětlit si, co znamenají a jak je využít.

Autorita domény - ilustrace

Termín autorita domény se stal známým, když jej MOZ představil jako metriku. A zde také začíná zmatek. Někteří používají výraz ‘autorita domény’, když mluví o konceptu autority pro danou doménu (domain authority concept), zatímco další ji používají, když mluví o metrice. Je tedy důležité porozumět tomu, že autorita domény je více, než jen metrika.

V tomto článku budeme hovořit o obojím - konceptu autority domény a metrice autority domény.

Jednou z nejznámějších metrik v SEO je PageRank. Ačkoliv stále hraje roli v algoritmu Googlu, nebyla veřejně dostupná po dlouhou dobu. Je to první metrika, kterou lidé využívali k označení autority domény.

Takže co je vlastně autorita domény?

Autorita domény je ukazatelem schopnosti se umístit ve vyhledávání, která zahrnuje řadu signálů, které ukazují, že je doména kvalitní.

Autorita domény je z velké části založena na dvou faktorech, a to:

 1. Stáří a důvěryhodnost
 2. Popularita

Stáří a důvěryhodnost

Domény, které spolehlivě fungují už dlouhá léta, si vysloužily své právo na umístění.
Co znamená spolehlivě fungovat? Například věci jako zda byla či nebyla doména využita při nějakém “podvodu” na algoritmu vyhledávačů.

Kromě případu migrace webu, kdy je stará domény přesměrována pomocí 301 na novou, vyhledávače jen tak nenechají novou doménu získat místo mezi staršími a osvědčenými. Tyto domény si své místo musí nejdříve zasloužit. K tomu je potřeba jak čas, tak především péče. To znamená dobrý obsah a kvalitní zpětné odkazy.

Popularita

Nejdůležitějšími faktory, které rozhodují o popularitě jsou:

 • Množství zpětných odkazů: obecně platí, že čím více, tím lépe.
 • Kvalita zpětných odkazů: kvalita zpětných odkazů, která přenáší více autority a zajišťuje více důvěryhodnosti.
 • Množství unikátních domén, které na web odkazují: čím více jich na vás odkazuje, tím více lidí o vás ví a vaše popularita roste.

Nezapomínejte na relevanci

Měli byste vědět, že relevance domény k danému tématu také hraje významnou roli ve schopnosti se umístit. Relevance domény závisí jak na on-page obsahu, tak na vnějších odkazech.

Jak mohu zkontrolovat svou autoritu domény?

V předchozí části jsme si uvedli rozlišení mezi “autoritou domény”, jako konceptem a jako metrikou, jak ji určují SEO nástroje.
Rozdělíme si to tedy znovu, abychom mohli správně odpovědět na tyto otázky.

Pokud chcete mít představu o autoritě své domény, odpovězte na následující otázky:

 • Umisťujete se pro nějaké vysoce konkurenční vyhledávací dotazy?
 • Kolik zpětných odkazů máte?
 • Jsou některé ze zpětných odkazů vysoké kvality (myšleno: směrodatné, ne nevyžádané)?
 • Kolik unikátních domén na vás odkazuje?

Pokud chcete zachytit svoji autoritu domény v jediné metrice, můžete ji také vyhledat v následujících nástrojích. Stačí vyplnit její název. (Např. priklad.cz):

 • Ahrefs
  Ahrefs využívá metriku zvanou Domain Rating, která ukazuje celkovou “sílu” webu danou profilem zpětných odkazů na stupnici 0-100.
 • Majestic
  Majestic využívá metriku zvanou Citation Flow, což je skóre od 0 do 100, které pomáhá měřit link juice nebo “sílu”, kterou web nebo odkaz přenáší.
 • MOZ
  MOZ využívá zmíněnou metriku Domain Authority, která předpovídá, jak dobře si web povede v umístění ve výsledcích vyhledávání (SERPu).

Jak zlepšit moji autoritu domény?

Vyšší autorita domény, často také úměrně souvisí s lepším umístěním, takže se přirozeně budeme snažit o její zvýšení. Jak to ale udělat?

Na scénu přicházejí opět dva zmíněné faktory “autorita a důvěryhodnost” a “popularita”:

 • Autorita a důvěryhodnost: hrajte i nadále podle pravidel a starejte se o svůj web.
 • Popularita: aktivně pracujte na získání více kvalitních odkazů na váš web. A to z tolika webů, z kolika to je jen možné. Víme, že to se mnohem snadněji říká, než dělá. A proto jsme pro vás dali dohromady našeho průvodce linkbuildingem.

Jaká je dobrá úroveň autority domény?

Jediná správná odpověď je: jakákoliv, kterou potřebujete, abyste byli úspěšní na trhu. Zatímco na trhu, kde je malá konkurence, je možné dominovat i s malou autoritou. Na trhu, který vyžaduje mnohem větší autoritu, abyste se mohli s někým měřit, byste se nikam nedostali. Jedině trh tak určuje, co je třeba, abyste uspěli.

Naštěstí existují nástroje, které nám prozradí, kdo na koho odkazuje. Je tedy moudré udělat si průzkum konkurenčního prostředí, než vůbec na trh vstoupíte.
Samozřejmě platí, že čím vyšší je vaše autorita domény, tím lépe. Ujistěte se, že její zvyšování máte ve svých plánech zahrnuto.

Autorita stránky

Autorita stránky do velké míry ovlivňuje, jak se stránka dokáže umístit ve výsledcích vyhledávání. Stejně jako u autority domény, i zde je rozdíl mezi konceptem a metrikou. A stejně jako u autority domény i tady platí, že čím je autorita stránky vyšší, tím lépe.

Autoritu stránky ovlivňují 3 faktory, a sice:

 1. Stáří a důvěryhodnost
 2. Hodnota získaná z odkazů
 3. Doba od poslední aktualizace

Stáří a důvěryhodnost

Stránky, které spolehlivě fungují už dlouhá léta, si vysloužily své právo na umístění. Nové stránky si musí své místo nejdřív zasloužit, než se mohou začít umísťovat na konkurenční klíčová slova.

K tomu je potřeba jak čas, tak především péče. Zajistěte, aby byl obsah stránek dobrý a aby měly kvalitní zpětné odkazy.

Hodnota získaná z odkazů

Odkazy mají také určitou autoritu, jak si podrobně vysvětlíme v další části. Jak vnější, tak vnitřní odkazy přenášejí na stránku, na kterou vedou, část své autority, která pak výrazně ovlivňuje autoritu stránky.

Doba od poslední aktualizace

Vyhledávače upřednostňují stránky, které jsou často aktualizovány. Pravidelně kontrolujte obsah svých nejdůležitějších stránek, jestli se na něm nedá něco aktualizovat.

Nezapomínejte na relevanci

Víc, než aby měla stránka velkou autoritu, potřebujete také relevanci, aby se stránka dobře umisťovala na určitá klíčová slova. Tato relevance je získaná skrze on-page obsah, který zahrnuje daná klíčová slova, a také pomocí interních odkazů a externích zpětných odkazů.

Jak zkontrolovat svoji autoritu stránky?

Pokud chcete mít představu o autoritě stránky, odpovězte na následující otázky:

 • Umisťuje se stránka pro nějaké vysoce konkurenční vyhledávací dotazy?
 • Kolik zpětných odkazů na tuto stránku máte?
 • Jsou tyto zpětné odkazy kvalitní (myšleno: směrodatné, ne nevyžádané)?
 • Kolik unikátních domén na tuto stránku odkazuje?

Pokud chcete zachytit svoji autoritu stránky v jediné metrice, můžete se na ni podívat ve stejných nástrojích jako u autority domény: Ahrefs, Majestic a MOZ.

Obecně platí, že pokud chcete posoudit svou schopnost umístit se, autorita stránky je lepší indikátor než autorita domény. A to z důvodu, že metrika autority stránky platí konkrétně pro ni, nikoliv obecně pro všechny stránky, jako tomu je u autority domény.

Jak zlepšit autoritu stránky?

Vyšší autorita stránky je často spojena také s lepším umístěním. Jak ji ale zlepšit?

Na scénu přicházejí opět tři zmíněné faktory:

 • Stáří a důvěryhodnost: hrajte i nadále podle pravidel a starejte se o svoje stránky.
 • Popularita: aktivně pracujte na získání více kvalitních odkazů na vaše stránky z tolika webů, z kolika to je jen možné.
 • Doba od poslední aktualizace: udržujte svoje stránky aktualizované.

Jaká je dobrá úroveň autority stránky?

Opět je jediná správná odpověď: jakákoliv, kterou potřebujete, abyste byli úspěšní na trhu. Na vyhledávací dotazy, kde je malá konkurence je možné, že se dobře umístíte i do několika týdnů od publikování nové stránky s malou autoritou. To je super, vždycky je dobré vidět výsledek rychle. Možná jste ale na velmi konkurenčním trhu, kde je pro umístění třeba daleko více.

I zde tak můžete dobře využít linkbuildingové nástroje k průzkumu konkurenčního prostředí, protože se v nich můžete podívat na hodnotu autority stránky vašich konkurentů.

A samozřejmě platí, že čím vyšší autorita stránky, tím lépe.

Autorita odkazu

Autorita odkazu (link authority) říká, jak velkou schopnost se umisťovat odkaz přenáší. Není zde pro to ale žádná oblíbená metrika. Stejně jako u ostatních dvou typů autority, které tady popisujeme, i tady platí: čím větší je autorita odkazu, tím lépe.

Autority odkazu - ilustrace

Faktory ovlivňující velikost autority, kterou odkaz přenáší

Následující čtyři faktory ovlivňují velikost autority, kterou odkaz přenáší:

 1. Atribut nofollow
 2. Autorita stránky, na které se odkaz nachází
 3. Množství ostatních odkazů na stránce, na které se odkaz nachází
 4. Umístění odkazu na stránce, kde se nachází

Atribut nofollow

Atribut nofollow má za cíl sdělit vyhledávačům, že majitel webu, na kterém se odkaz nachází, nechce být nijak spojován se stránkou, na kterou odkazuje.
Často se nofollow atribut používá pro odkazy, za které bylo placeno a pro odkazy na stránky profilů a komentářů článku. Tyto odkazy nejsou obvykle “zasloužené” a tak by neměly ani získat žádný větší kredit.

V rámci webu je nofollow atribut využíván, aby vyhledávačům sdělil, že nemají následovat odkaz a přiřazovat mu žádnou hodnotu. Příkladem použití nofollow atributu v interním odkazu jsou například stránky s produktovými filtry. Stránky s filtry nejsou pro vyhledávače zajímavé.

Odkaz s nofollow atributem přenáší také logicky méně autority odkazu. Neznamená to ale, že je takový odkaz zbytečný. Spousty webů obsahují odkazy s tímto atributem. Je naprosto v pořádku je mít, protože jsou součástí přirozené struktury odkazů.

Autorita stránky, na které se odkaz nachází

Stránka, na které se odkaz nachází, výrazně ovlivňuje velikost jeho autority. Čím větší autoritu stránka má, tím více autority může přenést pomocí odkazů na jinou stránku.

Množství ostatních odkazů na stránce, na které se odkaz nachází

Každý odkaz, který stránka obsahuje, získává část její autority. Pokud je na stránce hodně odkazů, každý z nich získává pouze malou část její autority. Je dobré mít to na paměti při tvorbě odkazů, a to jak vnitřních, tak vnějších (“zpětných odkazů”).

Umístění odkazu na stránce, kde se nachází

Umístění odkazu na stránce, která na vás odkazuje, je také důležité. Vyhledávače přiřazují větší hodnotu odkazům, které jsou přímo v obsahu (nazývané také “kontextuální odkazy”), než těm umístěným v zápatí, které je na každé stránce. Protože tam chybí kontext,jedná se o méně relevantní odkaz a je přeneseno také méně autority.

Co dalšího odkazy přenáší?

Kromě autority odkazy tako vyjadřují relevanci a kvalitu.
Pokud chcete, aby vaše stránka byla relevantní k určitému tématu, snažte se získávat odkazy ze stránek se stejnou tematikou.

Často kladené otázky ohledně autority

 1. Co má větší váhu: autorita stránky nebo autorita domény?
 2. Jak získat zpětné odkazy z webů s vysokou autoritou?
 3. Je zbavování se špatných odkazů důležité pro autoritu domény?

1 .Co má větší váhu: autorita stránky nebo autorita domény?

Odpovědí je autorita domény, ale už v otázce samotné je problém. Autorita všech stránek dohromady totiž tvoří vaší autoritu domény.

Pokud chcete, aby se umístila určitá stránky, pak se zaměřte na její autoritu. Pokud je vaším cílem, aby byla schopna se umisťovat celá doména, pak se zaměřte na autoritu domény.

2. Jak získat zpětné odkazy z webů s vysokou autoritou?

Tento proces se nazývá linkbuilding. Na toto téma jsme napsali pro vás napsali kompletního průvodce a doporučujeme se k tomu podívat také na obsáhlého průvodce od Backlinko.com.

3. Je zbavování se špatných odkazů důležité pro autoritu domény?

Není úplně jasné, jak s tím pracují ostatní vyhledávače, ale pro Google je důležité se zbavit (“distancovat se”) těchto špatných odkazů. Od doby, co byl v roce 2016 uveden Penquin 4.0, Google spíše ignoroval špatné odkazy, než že by za ně trestal. Od této aktualizace tak špatné odkazy prostě málo nebo vůbec ničím k autoritě nepřispívají. Nezhoršují ale vaše SEO nebo autoritu domény.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků