Doporučujeme Vám pečlivě přečíst tyto Podmínky používání, abyste se seznámili se svými právy a povinnostmi při používání Služby ContentKing.

Jediná platná verze těchto Podmínek používání je anglicky psaná verze, překlady do dalších jazyků mají jen informativní váhu.

Článek 1. Definice

1.1  Termíny v tomto seznamu začínající velkým písmenem mají v Podmínkách používání následující význam

ContentKing:
společnost ContentKing B.V., registrovaná na adrese Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam, Nizozemsko, se sídlem na adrese Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam, Nizozemsko;

Účet:
Váš osobní účet vytvořený při registraci do Služby, do kterého získáte přístup po vložení Svých Přihlašovacích údajů;

Dohoda:
dohoda mezi Vámi a ContentKing týkající se přístupu do Služby a jejího používání a podléhající těmto Podmínkám používání;

Práva duševního vlastnictví:
všechna práva duševního vlastnictví a práva s nimi související jako autorská práva, práva k ochranným známkám, patentová práva, práva týkající se průmyslových vzorů, práva k obchodním jménům, práva k databázím a příbuzná práva, stejně jako práva k know-how;

Přihlašovací údaje:
e-mailová adresa a heslo, které poskytnete při vytváření Účtu a prostřednictvím kterých získáte přístup do Svého Účtu a do Služby;

Informace o obsahu:
informace o obsahu a produktivitě webových stránek, které monitorujete, jako jsou metriky týkající se jejich nalezitelnosti, sdílitelnosti a optimizovatelnosti pro konverze;

Ochrana osobních údajů:
ochrana osobních údajů ContentKing, dostupná na stránce Ochrana osobních údajů;

Služba:
služba ContentKing určená ke kontrole Informací o obsahu webových stránek, jak je dále specifikováno v Článku 3;

Podmínky používání:
tyto podmínky používání společnosti ContentKing;

Uživatel:
osoba, kterou jste vytvořením osobního Uživatelského účtu autorizoval, aby využívala Službu Vaším jménem;

Uživatelský účet:
samostatný účet v rámci Vašeho Účtu, s vlastními Přihlašovacími údaji, za jehož vytvoření a používání jste Vy zodpovědný;

Vy:
vy, osoba, která používá Službu a která vytvořila Účet za tímto účelem;

Článek 2. Platnost

2.1  Tyto podmínky používání (“Podmínky používání”) platí pro Dohodu a každé Vaše použití Služby. Vaše vlastní podmínky používání (máte-li nějaké) jsou vyloučeny.

2.2  ContentKing může kdykoliv změnit Podmínky používání. Jejich nejaktuálnější verzi naleznete vždy na webových stránkách ContentKing. Pokud změníme Podmínky používání, budeme Vás o tom informovat při dalším použití Služby. Pokud pokračujete v používání Služby po této změně, stvrzujete tak souhlas s novými Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s aktualizovaným nebo doplněným zněním Podmínek používání, jediným řešením je přestat Službu používat.

Článek 3. Služba

3.1  Služba je online platforma, na které můžete monitorovat Informace o obsahu, založené na metrikách této Služby. Služba může identifikovat problémy a navrhovat kroky k vylepšení produktivity Vašeho obsahu.

3.2  Souhlasíte, že Služba obsahuje pouze funkce a informace, které v okamžiku jejího používání hledáte (ve stavu, v jakém Služba je). Tam, kde ContentKing nestanovuje jinak v těchto Podmínkách používání, ContentKing neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné, implicitní, zákonné nebo jiné, mimo jiné žádné záruky prodejnosti nebo vhodnosti k určitému účelu, záruky kvality, bezpečnosti, integrity nebo přesnosti Služby.

3.3  V rámci Služby můžete kontaktovat ContentKing nebo ContentKing může kontaktovat Vás za účelem konzultace nebo rady. ContentKing se bude maximálně snažit při poskytování těchto konzultačních a poradenských služeb. ContentKing neposkytuje žádné záruky pokud jde o přesnost informací poskytnutých v rámci konzultačních a poradenských služeb nebo jejich vhodnosti pro určitý účel.

Článek 4. Přihlašovací údaje

4.1  Do Služby je třeba se registrovat. Zavazujete se, že jste v každém okamžiku odpovědný za používání Služby třetími stranami přes Váš Účet.

4.2  Můžete použít Službu pro vytvoření Uživatelského účtu například pro své zaměstnance. Vytvořením Uživatelského účtu na sebe berete plnou odpovědnost za používání Služby Uživatelem a prostřednictvím tohoto Uživatelského účtu.

4.3  ContentKing může (i) kdykoliv provést funkční, procedurální nebo technické změny nebo vylepšení Služby a (ii) (dočasně nebo trvale) vyřadit z provozu jeden nebo více účtů Služby, omezit jejich používání nebo je ukončit.

4.4  Máte výhradní odpovědnost za řádný provoz technické infrastruktury nezbytné k používání Služby. ContentKing není v žádném případě odpovědný za škody nebo ztráty na Účtu způsobené přenosovými chybami, závadami nebo nedostupností počítače, datových nebo telekomunikačních zařízení včetně internetu.

4.5  Pokud máte podezření, že Vaše Přihlašovací údaje byly nebo jsou používány třetí stranou, musíte o tom ContentKing okamžitě informovat na [email protected].

Článek 5. Dovolené používání Služby

5.1  Nemáte povoleno:

  1. poškozovat zájmy a dobré jméno ContentKing;
  2. navádět třetí strany k výše uvedeným úkonům.

5.2  ContentKing si vyhrazuje právo na změnu nebo ukončení monitorování webových stránek nebo na omezení používání nebo ukončení Vašeho Účtu, pokud používáte Službu v rozporu s Podmínkami používání. Pokud se ContentKing rozhodne k takovému opatření, bude Vás o tom dopředu informovat.

Článek 6. Práva duševního vlastnictví

6.1  Držitelem Práv duševního vlastnictví ve vztahu ke Službě , včetně Práv duševního vlastnictví týkajících na Informací o obsahu, je ContentKing nebo poskytovatelé jeho licencí.

6.2  Za podmínek stanovených těmito Podmínkami používání Vám ContentKing poskytne omezené, osobní, odvolatelné, nevýhradní, nesublicencovatelné a nepřenositelné právo na přístup do Služby a její používání, včetně Informací o obsahu, a to do té míry, jak je k používání Služby nezbytné.

6.3  Nic v těchto Podmínkách používání na Vás nepřenáší žádná práva duševního vlastnictví. Měli byste se zdržet jakéhokoliv jednání, které porušuje Práva duševního vlastnictví ContentKing, mimo jiné registrace doménových jmen, ochranných známek nebo Google Adwords, které jsou stejné nebo podobné čemukoliv, na co má ContentKing práva duševního vlastnictví, a stejně tak byste se měli vzdát reprodukce, úpravy, reverzního inženýrství nebo uveřejnění Služby a také jejího využívání pro jiné účely než ty, co jsou zmíněné v těchto Podmínkách používání.

Článek 7. Soukromí

7.1  Registrací, poskytnutím Přihlašovacích údajů a používáním Služby, poskytujete ContentKing osobní údaje. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s Ochranou osobních údajů společnosti ContentKing a platnými právními předpisy.

7.2  Pokud webové stránky, na které Službu používáte, obsahují osobní údaje, zaručujete se, že jste oprávněni nechat ContentKing tato data zpracovat Vaším jménem, a to jedině za účelem poskytování Služby.

7.3  Může být nezbytné přenést Vaše osobní údaje do datových center mimo EER. Tímto k tomu dáváte Svůj souhlas, pokud je to nezbytné pro poskytování Služby.

Článek 8. Záruky, jistoty a sliby odškodnění

8.1  Odpovídáte za veškeré škody a ztráty, které kvůli Vám ContentKing utrpí nebo které jsou výsledkem (i) Vašeho porušení Podmínek používání, (ii) Vašeho údajného porušení práv duševního vlastnictví, (iii) Vašeho použití Služby nebo (iv) Vaší nezákonné činnosti. Jste povinni uhradit veškeré náklady a škody, které tím vzniknou.

8.2  Zaručujete se, že jste výhradně a plně oprávněni podrobit webové stránky této Službě.

8.3  Zaručujete se, že jste oprávněni používat Službu a že budete jednat v souladu s Podmínkami používání.

Článek 9. Odpovědnost

9.1  ContentKing nenese odpovědnost za škody způsobené:

  1. používáním Služby,
  2. nedostupností Služby nebo nesprávným fungováním Služby,
  3. nepřesností Služby,
  4. ztrátou dat
  5. nebo dalšími důvody, a to do té míry, jež povolují závazné právní předpisy.

9.2  Pokud ContentKing odpovídá Uživatelům za škody, ať už je jejich příčina jakákoliv, tato odpovědnost se omezuje na zaplacení přímých škod až do výše částky, kterou Uživatel zaplatil ContentKing v předešlém roce, a to do maximální výše 1000 Eur za případ (série případů bude považována za jeden případ).

9.3  Přímou škodou se rozumí výlučně:

  1. škoda na majetku;
  2. přiměřené náklady vynaložené na zabránění škodám na majetku nebo na omezení škod na majetku, které by mohly vzniknout na základě událostí, na něž se vztahuje odpovědnost;
  3. přiměřené náklady vzniklé při určování příčiny škody na majetku.

9.4  ContentKing nese pouze přímou odpovědnost za škody. To znamená, že odpovědnost za “nepřímé škody” (mimo jiné následné škody, ztráta nebo poškození dat, ztráta na zisku a ztráta z prodeje) je vyloučena.

9.5  Omezení a zbavení odpovědnosti zmíněné v předešlých odstavcích tohoto článku zanikají, pokud je škoda důsledkem úmyslného zavinění nebo zavinění způsobeného úmyslnou nedbalostí ze strany společnosti ContentKing nebo jejích manažerů (“vlastní jednání”).

9.6  Vznik nároku na náhradu škody je vždy podmíněn Vaším včasným informováním společnosti ContentKing, tedy co nejdříve poté, co škoda vznikla. Jakýkoliv nárok na odškodnění ze strany ContentKing zaniká po dvanácti měsících od chvíle, kdy se problém poprvé objevil.

Článek 10. Vyšší moc

10.1  Ani ContentKing ani Vy nemáte žádnou odpovědnost ani nejste povinni poskytnout žádnou záruku dohodnutou oběma stranami v případě zásahu vyšší moci.

10.2  Vyšší mocí se rozumí mimo jiné: výpadky energie, stávky, nepokoje, vládní opatření, požáry, přírodní katastrofy, záplavy, selhání dodavatelů ContentKing, nedostatky třetích stran najatých ContentKing, přerušení internetového spojení, poruchy hardwaru a selhání (telekomunikačních) sítí.

Článek 11. Platba

11.1  Za poskytovanou Službu budete platit v souladu s ceníkem uvedeným na stránce Ceník.

11.2  Ceník se může změnit. Všechny změny, které se Vás dotýkají, Vám budou dopředu oznámeny.

Článek 12. Ukončení

12.1  V případě porušení těchto Podmínek používání z Vaší strany je ContentKing oprávněn Dohodu ukončit.

12.2  V případě ukončení Dohody z jakéhokoliv důvodu, Dohoda nestanovuje žádnou povinnost vrátit zpět již dodané služby.

12.3  Jste oprávněni kdykoliv přerušit používání Služby a ukončit Svůj Účet.

Článek 13. Různé

13.1  Používání Služby i tyto Podmínky používání podléhají nizozemskému právu.

13.2  Pokud vnitrostátní nebo mezinárodní právní normy nestanoví opak, veškeré spory spojené se Službou nebo těmito Podmínkami používání budou předloženy příslušnému soudu v Amsterdamu.

13.3  ContentKing může přenést práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání na třetí strany. Pokud k tomu dojde, bude Vás o tom informovat. Pokud nesouhlasíte s přenosem práv a povinností, můžete Službu přestat používat a ukončit Svůj Účet.

13.4  Pokud je nebo se kdykoliv stane jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání nelegálním nebo neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, nemělo by to ovlivnit zbývající část Podmínek používání. Neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, ve všech ohledech platným a co nejvíce podobným původnímu ustanovení.